QUÉ ÉS I PER A QUÉ SERVEIX EL CONSELL ESCOLAR?

Posted on Actualizado enn

1. EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: institució, directius, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, i pares i mares.
En els centres concertats la funció principal del consell escolar és debatre, avaluar, analitzar i prendre decisions sobre els temes proposats pel titular del centre, sobre el funcionament i l’organització del centre.
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
1.1. DEFINICIÓ Què és el consell escolar?
El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.
1.2 COMPOSICIÓ Qui forma el consell escolar?
El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, i personal d’administració i serveis.
El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres o una comissió com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
1.3. FUNCIONS Quina és la funció del consell escolar als centres concertats?
La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.
Corresponen al consell escolar les funcions següents:
 Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització d’ajudes i beques i i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit a les assignacions de recursos públics.
 Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent.
 Participar en l’aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre.
 Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu i dels resultats que se n’obtenen.
 Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
1.4. ELECCIÓ i RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR Cada quan es convoquen eleccions?
Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.
Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre.
Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.
Els membres de la comunitat educativa només podran ser triats pel sector corresponent i podran ser candidats per a la representació d’un només d’aquests sectors, encara que pertanyin a més d’un.
A l’efecte d’organització del procediment d’elecció, es constituirà a cada centre una junta electoral.
1.5. RÉGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar es reunirà, com a mínim, sempre que ho convoqui el Director o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final del mateix. L’assistència a les sessions és obligatòria per a tots els seus membres.
1.6. PARTICIPACIÓ AL CONSELL ESCOLAR Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?
En les eleccions, hi podeu participar de dues maneres diferents:
 Presentant-vos com a candidats per representar el vostre estament al consell escolar.
 Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.
1.7 COM A FAMÍLIES: Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?
Les mares i pares representants al consell opinen, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.
La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.
Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s’han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al consell escolar. D’altra banda, també cal que els representats informin de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar.
1.8. IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?
Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.
Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:
 Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
 És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.