DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS

Posted on Actualizado enn

En relación a las consultas recibidas relativas a la posibilidad de ver los exámenes de nuestros hijos, señalar que el decret121-2010_dretsdeures, del Govern Balear, en el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos (,,,) en su artículo 9, apartado 3, señala expresamente dicho derecho; señalando:

 Article 9

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar

 1. Els alumnes tenen dret que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plena objectivitat.

Los alumnos tiende derecho a que su rendimiento escolar sea evaluando con plena objetividad.

 1. Els centres docents han de fer públics els criteris i els procediments d’avaluació i de qualificació de les assignatures, àrees o mòduls impartits, així com els criteris de promoció i titulació dels alumnes. Correspon a l’equip directiu de cada centre garantir i assegurar la publicitat d’aquests criteris.

Los centros docentes deben informar públicamente de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación de las asignaturas, areas módulos impartidos, así como de los criterios de promoción y titulación de los alumnos. Corresponde al equipo directivo de cada centro garantizar y asegurar la publicidad de los criterios antedichos.

 1. Els alumnes o, si són menors d’edat, els seus pares o tutors tenen pret a accedir als treballs, les proves, els exercicis i altres informacions que tenguin incidència en l’avaluació de les distintes matèries, i a rebre una explicació raonada de la qualificació.

Los alumnos o, si son menores de edad, sus padres o tutores tienen derecho a acceder a los trabajos, pruebas, exámenes, ejercicios y otras informaciones que tengan incidencia en la evaluación de las distintas materias y a recibir una explicación razonada de la calificación.

 1. El professor tutor i la resta de professors han de mantenir una relació fluida amb els alumnes i, si són menors d’edat, els seus pares o tutors pel que fa a les valoracions sobre l’aprofitament acadèmic i la marxa del seu procés d’aprenentatge, així com pel que fa a les decisions que s’adoptin com a resultat d’aquest procés.

El profesorado debe mantener una relación fluida con los alumnos y, si son menores de edad, con sus padres o tutores en relación a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico y la evolución de su proceso de aprendizaje, así como de las decisiones que se adopten como consecuencia de dicho proceso.

 1. Els alumnes o, si són menors d’edat, els seus pares o tutors poden reclamar per escrit contra les decisions i qualificacions, d’acord amb el procediment establert per la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquest procediment preveu la reclamació davant el director del centre. Si el desacord persisteix, contra la decisió del director del centre es pot interposar un recurs d’alçada davant la Direcció General de Planificació i Centres. En aquest darrer supòsit, la resolució que es dicti, amb l’informe previ del Departament d’Inspecció Educativa, posa fi a la via administrativa.

Los alumnos o, si son menores de edad, sus padres o tutores pueden reclamar por escrito contra las decisiones y calificaciones, de acuerdo al procedimiento establecido por la Conselleria d’Educació i Cultura, Este procedimiento prevé la reclamación ante el director del centro. Si el desacuerdo persistiera, contra la decisión del director del centre se puede ineterponer un recurso de alzada ante la Direcció General de Planificació i Centres. En este último caso, la resolución que se dicte, con informe previo del Departament d’Inspecció Educativa, pone fin a la vía administrativa.

 1. La reclamació prevista en el paràgraf anterior s’ha de fonamentar en alguna de les causes següents:
 2. a) Inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels elements que en formen part en relació amb els objectius o els continguts de l’àrea, l’assignatura o el mòdul sotmès a avaluació.
 3. b) Aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i qualificació establerts.
 4. c) Aplicació incorrecta dels criteris de promoció i titulació.

La reclamación prevista en el apartado anterior debe fundamentarse sobre alguna de las causas siguientes:

 1. a) Inadecuación del proceso de evaluación o de alguno de los elementos que forman parte del mismo en relación a los objetivos y/o contenido del área, asignatura o modulo sometido a evaluación.
 2. b) Aplicación incorrecta de los criterios de evaluación calificación establecidos
 3. c) Aplicación incorrecta de los criterios de promoción y titulación.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.