Educación

COACH EDUCATIVO PARA PADRES

Posted on Actualizado enn

 • Mejora la comunicación entre padres e hijos
 • Potencia tu desarrollo personal y el de tus hijos
 • Adquiere una actitud positiva y resolutiva
 • Aprende a poner límites y a educar de forma eficiente
 • Motiva y transmite confianza a tus hijos

 PONENTES:

 • Sonia Barceló, licenciada en ADE, recursos humanos, coach educativa y deportiva. Especialista en educación emocional.
 • Lina Beltrán, psicóloga, coach educativa y counselling. Especialista en educación emocional.

 Horario y días: viernes, de 15.15 a 16.45 hrs.

Nivel I (iniciación)                                     Nivel II (continuación curso 2018/19)

15 y 29 de noviembre                                          25 de octubre

13 de diciembre                                                      8 y 22 de noviembre

17 y 31 de enero                                                     13 de diciembre

14 y 21 de febrero                                                  10 y 24 de enero

13 y 27 de marzo                                                     7 y 21 de febrero

24 de abril                                                                   6 y 20 de marzo

8 y 22 de mayo                                                          3 y 24 de abril

PRECIO TALLER 144€

SUBVENCIÓN AMIPA 36€

TOTAL A PAGAR 108€

54€ en el momento de la inscripción y 54€ en diciembre, en la cuenta de titularidad de la AMIPA, indicando en el ingreso nombre y apellidos.

  BANCO SANTANDER IBAN ES69 0049 5790 0823 1603 3742

 INSCRIPCIONES: del 4 de octubre al 14 de noviembre 

Al finalizar el taller los participantes que hayan asistido a un 80% de las sesiones

recibirán un certificado de asistencia.

Xerrada adreçada a pares i mares d’estudiants de 3r i 4t d’ESO: «Els meus fills acaben l’ESO. Què poden fer?»

Posted on Actualizado enn

imagen1

Dilluns, dia 20 de febrer de 2017 a les 19 hores, realitzarem l’activitat  Els meus fills acaben l’ESO. Què poden fer? a la sala d’actes de l’edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Es tracta d’una sessió d’assessorament per explicar la importància que té continuar estudis postobligatoris i les opcions que hi ha a les Illes Balears, adreçada a pares i mares d’estudiants de 3r i 4t d’ESO.

Cordialment,

Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)
Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
Universitat de les Illes Balears

INFORMACIÓN PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Posted on

Benvolguts alumnes i famílies,

La UIB ja ha publicat a la seva plana WEB la informació relativa a la nova Prova de Batxillerat d’Accès a la Universitat (PBAU).

Podeu trobar la informació al següent enllaç http://estudis.uib.es/es/grau/acces/batxiller/

Per part de l’escola ja hem organitzat una xerrada als alumnes de segon de batxillerat el dimecres dia 15 a les 11 hores, en acabar els exàmens de la segona avaluació.

També organitzarem una xerrada per informar a les famílies i poder atendre els seus dubtes.

Quedam a la seva disposició per qualsevol dubte. 

Ben cordialment,

     Alejandro Sánchez-Monge Aleñar

     Cap d’estudis de batxillerat – La Salle de Palma

AYUDAS Y COLABORACIONES AMIPA 2016/17 (CICLOS FORMATIVOS)

Posted on

Las actividades de Ciclos Formativos que serán organizadas y/o subvencionadas por la AMIPA  durante el curso 2016/17, son las siguientes:

 • Subvención Premios Proyectos CCFF
 • Colaboración anuario graduación.
 • Colaboración gala graduación.

AYUDAS Y COLABORACIONES AMIPA 2016-17 (BACHILLERATO)

Posted on Actualizado enn

Las actividades de Bachillerato que serán organizadas y/o subvencionadas por la AMIPA  durante el curso 2016/17, son las siguientes:

 • Subvención Auxiliares de conversación 1º Bachillerato
 • Subvención de 15 ordenadores portátiles con pantalla grande
 • Graduación Bachillerato

AYUDAS Y COLABORACIONES AMIPA 2016-17 (ESO)

Posted on

Las actividades dirigidas a los alumnos de ESO que serán organizadas y/o subvencionadas por la AMIPA  durante el curso 2016/17, son las siguientes:

 • Subvención actividad cultural viaje de 2º ESO
 • Subvención actividad cultural viaje de 4º ESO
 • Colaboración anuario 4º ESO
 • Colaboración gala 4º ESO
 • Subvención Auxiliares de conversación 3º y 4º ESO

AYUDAS Y COLABORACIONES AMIPA 2016-17 (INFANTIL/PRIMARIA)

Posted on

Las actividades dirigidas a los alumnos de Infantil y Primaria que serán organizadas y/o subvencionadas por la AMIPA  durante el curso 2016/17 son las siguientes:

 • Chocolatada PROIDEBA
 • Mercadillo de Navidad
 • Pajes de los Reyes Magos
 • Celebración de Sant Antoni y Sant Sebastiá
 • Subvención actividad cultural viaje a Lliria
 • Talleres AMIPA

Xerrades del Departament d’Orientació a Batxillerat

Posted on

Des del Departament d´Orientació de Batxillerat, vos informam de les visites i xerrades que es varen dur a terme dins el PAT de Segon de Batxillerat. Aquestes activitats, que continuaran amb altres visites i tallers el pròxims mesos, han…ver mas

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS

Posted on Actualizado enn

En relación a las consultas recibidas relativas a la posibilidad de ver los exámenes de nuestros hijos, señalar que el decret121-2010_dretsdeures, del Govern Balear, en el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos (,,,) en su artículo 9, apartado 3, señala expresamente dicho derecho; señalando:

 Article 9

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar

 1. Els alumnes tenen dret que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plena objectivitat.

Los alumnos tiende derecho a que su rendimiento escolar sea evaluando con plena objetividad.

 1. Els centres docents han de fer públics els criteris i els procediments d’avaluació i de qualificació de les assignatures, àrees o mòduls impartits, així com els criteris de promoció i titulació dels alumnes. Correspon a l’equip directiu de cada centre garantir i assegurar la publicitat d’aquests criteris.

Los centros docentes deben informar públicamente de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación de las asignaturas, areas módulos impartidos, así como de los criterios de promoción y titulación de los alumnos. Corresponde al equipo directivo de cada centro garantizar y asegurar la publicidad de los criterios antedichos.

 1. Els alumnes o, si són menors d’edat, els seus pares o tutors tenen pret a accedir als treballs, les proves, els exercicis i altres informacions que tenguin incidència en l’avaluació de les distintes matèries, i a rebre una explicació raonada de la qualificació.

Los alumnos o, si son menores de edad, sus padres o tutores tienen derecho a acceder a los trabajos, pruebas, exámenes, ejercicios y otras informaciones que tengan incidencia en la evaluación de las distintas materias y a recibir una explicación razonada de la calificación.

 1. El professor tutor i la resta de professors han de mantenir una relació fluida amb els alumnes i, si són menors d’edat, els seus pares o tutors pel que fa a les valoracions sobre l’aprofitament acadèmic i la marxa del seu procés d’aprenentatge, així com pel que fa a les decisions que s’adoptin com a resultat d’aquest procés.

El profesorado debe mantener una relación fluida con los alumnos y, si son menores de edad, con sus padres o tutores en relación a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico y la evolución de su proceso de aprendizaje, así como de las decisiones que se adopten como consecuencia de dicho proceso.

 1. Els alumnes o, si són menors d’edat, els seus pares o tutors poden reclamar per escrit contra les decisions i qualificacions, d’acord amb el procediment establert per la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquest procediment preveu la reclamació davant el director del centre. Si el desacord persisteix, contra la decisió del director del centre es pot interposar un recurs d’alçada davant la Direcció General de Planificació i Centres. En aquest darrer supòsit, la resolució que es dicti, amb l’informe previ del Departament d’Inspecció Educativa, posa fi a la via administrativa.

Los alumnos o, si son menores de edad, sus padres o tutores pueden reclamar por escrito contra las decisiones y calificaciones, de acuerdo al procedimiento establecido por la Conselleria d’Educació i Cultura, Este procedimiento prevé la reclamación ante el director del centro. Si el desacuerdo persistiera, contra la decisión del director del centre se puede ineterponer un recurso de alzada ante la Direcció General de Planificació i Centres. En este último caso, la resolución que se dicte, con informe previo del Departament d’Inspecció Educativa, pone fin a la vía administrativa.

 1. La reclamació prevista en el paràgraf anterior s’ha de fonamentar en alguna de les causes següents:
 2. a) Inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels elements que en formen part en relació amb els objectius o els continguts de l’àrea, l’assignatura o el mòdul sotmès a avaluació.
 3. b) Aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i qualificació establerts.
 4. c) Aplicació incorrecta dels criteris de promoció i titulació.

La reclamación prevista en el apartado anterior debe fundamentarse sobre alguna de las causas siguientes:

 1. a) Inadecuación del proceso de evaluación o de alguno de los elementos que forman parte del mismo en relación a los objetivos y/o contenido del área, asignatura o modulo sometido a evaluación.
 2. b) Aplicación incorrecta de los criterios de evaluación calificación establecidos
 3. c) Aplicación incorrecta de los criterios de promoción y titulación.

QUÉ ÉS I PER A QUÉ SERVEIX EL CONSELL ESCOLAR?

Posted on Actualizado enn

1. EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: institució, directius, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, i pares i mares.
En els centres concertats la funció principal del consell escolar és debatre, avaluar, analitzar i prendre decisions sobre els temes proposats pel titular del centre, sobre el funcionament i l’organització del centre.
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
1.1. DEFINICIÓ Què és el consell escolar?
El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.
1.2 COMPOSICIÓ Qui forma el consell escolar?
El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, i personal d’administració i serveis.
El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres o una comissió com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
1.3. FUNCIONS Quina és la funció del consell escolar als centres concertats?
La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.
Corresponen al consell escolar les funcions següents:
 Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització d’ajudes i beques i i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit a les assignacions de recursos públics.
 Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent.
 Participar en l’aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre.
 Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu i dels resultats que se n’obtenen.
 Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
1.4. ELECCIÓ i RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR Cada quan es convoquen eleccions?
Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.
Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre.
Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.
Els membres de la comunitat educativa només podran ser triats pel sector corresponent i podran ser candidats per a la representació d’un només d’aquests sectors, encara que pertanyin a més d’un.
A l’efecte d’organització del procediment d’elecció, es constituirà a cada centre una junta electoral.
1.5. RÉGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar es reunirà, com a mínim, sempre que ho convoqui el Director o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final del mateix. L’assistència a les sessions és obligatòria per a tots els seus membres.
1.6. PARTICIPACIÓ AL CONSELL ESCOLAR Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?
En les eleccions, hi podeu participar de dues maneres diferents:
 Presentant-vos com a candidats per representar el vostre estament al consell escolar.
 Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.
1.7 COM A FAMÍLIES: Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?
Les mares i pares representants al consell opinen, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.
La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.
Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s’han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al consell escolar. D’altra banda, també cal que els representats informin de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar.
1.8. IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?
Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.
Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:
 Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
 És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills